آلبوم من ◂ مدینه منوره بین الحرمین سال 86
استاد دکتر عابدی